log

日記です


Host *
   UseKeychain yes
   AddKeysToAgent yes