log

日記です

Host *
   UseKeychain yes
   AddKeysToAgent yes